Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024