Starosta obce

Dalibor Tesársky


Starosta obce

je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom

Starosta obce :

priamo riadi

- zástupcu starostu,
- hospodárku obce

- všetkých pracovníkov
- riaditeľku rozpočtovej organizácie, ktorou je Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce

schvaľuje

- vnútorné riadené dokumenty,
- platové náležitosti zamestnancov,
- iné organizačno-riadiace akty starostu (napr. pracovný poriadok),
- systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
- pracovné náplne pracovníkov

rozhoduje

- vo všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného zastupiteľstva,
- o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov obecného úradu a riaditeľky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
- o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce,
-  o tuzemských pracovných cestách zamestnancov,

predkladá

- obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrhy  prejednané na rade obecného zastupiteľstva,

vydáva

- riadiace akty,

vykonáva

- obecnú správu,
- hodnotenie zamestnancov,
- ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

 uzatvára

-  pracovné zmluvy so zamestnancami obce,
- zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

zastupuje

obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

zvoláva a vedie

zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

vymenúva a odvoláva

riaditeľa rozpočtovej organizácie zriadenej obcou po schválení v obecnom zastupiteľstve