Právne predpisy

Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých obec a jeho orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 • všeobecné záväzné nariadenia Obce Hontianske Moravce (ďalej len VZN)
 • príkazy starostu obce

Najdôležitejšími zákonmi, ktorými sa riadi obec a jeho orgány vo svojej činnosti sú:

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov)
 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 300/2005 Zb. v znení neskorších prepisov Trestný zákon
 • zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov Občiansky zákonník
 • zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)
 • zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
 • zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 582/2004  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zák. SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov Obchodný zákonník
 • zák. č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení  neskorších predpisov
 • zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 • zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 61/2000 Z. z. osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • zák. č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 315/1992 Zb.z o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
 • Zákon NR SR č. 288/1997 Z. z., o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z.z.
 • Zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 • Zákon č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí
 • Zákon č. 185/1990 Z.z. o petičnom práve
 • Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
 • Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci
 • Zákon č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch 
 • Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností
 • Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • Nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
 • Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Nariadenie vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
 • Nariadenie vlády SR č. 111/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
 • Vyhláška MZ SR č. 109/1995 Z.z. o požiadavkách na prevádzku zdravotníckeho zariadenia z hľadiska ochrany zdravia
 • Vyhláška MZ SR č. 40/1997 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy vybavenia zdravotníckych zariadení
 • Vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany
 • Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov
 • Vyhláška MV SR č. 322/2001 Z.z. o inšpekčných knihách
 • Vyhláška MH SR č.511/2001 Z.z. o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie
 • Vyhláška MZ SR č. 505/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení.
 •  Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody
 •  Výnos č. 7/1996 Vest. MZ SR a nasledujúce, ktorými sa vydávajú jednotlivé časti Potravinového kódexu, uverejnené vo Vestníku MZ SR r. 1996 - 2002
 • Smernice číslo 17/1970 Vestníka MZ SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu

 

ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v zbierke zákonov, z toho osobitne tie, ktoré sú vymenované v periodiku "Kompetencie a úlohy územnej samosprávy" vydaného vydavateľom Kódeexpress, s. r. o. a pripraveného redakčnou radou Michal Sýkora a kol. v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky publikovanými v zbierke zákonov