Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva:
 
1. Ján Brunauer
2. Bc. Martin Hámorský
3. Peter Jankov 
4. MUDr. Jaroslav Jenčo
5. Ľuboš Kabát
6. Ján Melicherčík
7. Peter Vadovič
 
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, určovať náležitosti miestnej dane alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ...