Samospráva

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky; združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce.

 

 

 

 

 

 

Obec Hontianske Moravce okrem úloh samosprávy plní aj prenesené úlohy štátnej správy na rôznych jej úsekoch:

 • vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením a hnuteľným a nehnuteľným majetkom , s nadobudnutým majetkom a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet
 • rozhoduje o zavedení alebo zrušení obecnej dane a miestneho poplatku, určuje ich náležitosti a vykonáva ich správu; vykonáva správu daní určených osobitnými predpismi,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, na ten účel pri rešpektovaní obecných záujmov vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti a k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb , zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti a vydáva záväzné stanoviská k využitiu miestnych zdrojov,
 • vykonáva správu, údržbu miestnych komunikácií (ulice, cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody) vrátane k nim patriacej cestnej zelene,  ako aj správu a údržbu verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií , správu a údržbu verejnej zelene,   údržbu a správu cintorínov v obidvoch častiach obce,
 • utvára a chráni zdravé podmienky obce, chráni životné prostredie a utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • povoľuje predajný a prevádzkový čas obchodu a služieb,
 • obstaráva a schvaľuje územnú dokumentáciu obce, ako aj koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtovú organizáciu – základnú školu s materskou školou, 
 • určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov,
 • zabezpečuje miestne záležitosti  ochrany pred požiarmi v obci, zodpovedá za plnenie úloh civilnej ochrane,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • vedie kroniku obce
 • zabezpečuje vykonávanie sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu
 • vykonáva matričnú agendu
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • overuje údaje na žiadosti o výpis z registra trestov
 • schvaľuje ordinačné hodiny obvodného lekára, stomatológa v zdravotníckom zariadení

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia z obce Hontianske Moravce a okolitých obcí:

Orgánmi obce sú:

 • starosta Obce Hontianske Moravce
 • zástupca starostu Obce Hontianske Moravce
 • Obecné zastupiteľstvo Obce Hontianske Moravce

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy plní úlohy štátnej správy primátor ako správny orgán. Ako správny orgán vedie správne konania na podnet alebo z úradnej povinnosti a vydáva individuálne právne akty (rozhodnutia, poplatkové a daňové výmery, vykonáva exekúcie v daňovom konaní a ukladá pokuty).

 • Oblasti, v ktorých starosta obce plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy:
 • civilná ochrana obyvateľstva
 • doprava
 • financie a správa majetku
 • kultúra
 • podnikanie a ochrana spotrebiteľa
 • poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo
 • sociálne veci
 • sťažnosti a kontrola
 • školstvo, mládež a telesná kultúra
 • územné plánovanie a stavebné konanie
 • všeobecná vnútorná správa
 • životné prostredie