Stanovisko hl. kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania