Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016