Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

V súlade s ustanovením § 18 f. odst. 1 písm. b) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení predkladám návrh plánu práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.

1./ Kontrola inventarizácie záväzkov, pohľadávok a rozdielu majetku obce k 31.12.2013

          Kontrolná akcia bude zameraná na dodržiavanie zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako aj zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce s dôrazom na kontrolu evidencie majetku a správnosti a úplnosti vykonanej inventarizácie.

2./ Kontrola zameraná na overenie záverečného účtu obce Hontianske Moravce

        Cieľom kontroly je overenie hospodárenia obce za účtovný rok 2013 so zameraním na kontrolu dodržania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov a základného nástroja finančného riadenia samosprávy- rozpočtu obce Hontianske Moravce za rok 2013. Na základe vykonanej kontroly podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vypracujem stanovisko k záverečnému účtu obce Hontianske Moravce za rok 2013.

3./ Kontrola čerpania rozpočtu verejných finančných prostriedkov

        Kontrola s týmto zameraním bude vykonaná na Základnej škole s materskou škôlkou Hontianske Moravce, rozpočtovej organizácie obce. Kontrola bežných príjmov a výdavkov bude zameraná na hospodárne, účelné a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami, dodržiavanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej správy, zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 283/2002 Z.z o cestovných náhradách, ako aj vnútorných predpisov upravujúcich túto oblasť.

4./ Kontrola dodržiavania VZN obce Hontianske Moravce, o dotáciach poskytnutých z rozpočtu obce

        Cieľom kontroly je preveriť súlad použitie dotácií poskytnutých pre fyzické a právnické osoby z obecného rozpočtu v roku 2013 so stanoveným účelom, ako aj kontrola dodržania záväzných postupov vyplávajúcich zo VZN obce, o dotáciach poskytnutých z rozpočtu obce.

5./Kontrola plnenia uznesení 

        Účelom tejto kontroly je získania prehľadu o plnení všetkých uznesení obecného zastupiteľstva.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 bude aktualizovaný a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Obecného zastupiteľstva Hontianske Moravce.

Hontianske Moravce 15.12.2013

Spracoval. Ing. Milan Blahút- hlavný kontrolór

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.doc (86528)