HARMONOGRAM ODVOZU

TRIEDENÉHO ZBERU - Papier, Plast, Kovy, VVKM

na rok 2020

 

Pre Združenie H O N T spol. s ručením obmedzeným,  DUDINCE

V obci sa budú plasty  zbierať 

vždy v pondelok.

 

 

Mesiac

Zber plastov v obci vždy pondelok

Január

27.1.2020

Február

24.2.2020

Marec

23.3.2020

Apríl

20.4.2020

Máj

18.5.2020

Jún

15.6.2020

Júl

27.7.2020

August

24.8.2020

September

28.9.2020

Október

26.10.2020

November

23.11.2020

December

14.12.2020

 

 

 

 

Odpady

Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia. Denne sa stretávame s veľkým množstvom odpadov, či už v domácnostiach alebo v priemysle. Tovar, potraviny a iné veci potrebné pre naše prežitie treba v továrni zabaliť, distribuovať do predajní. Doma potom výrobok skonzumujeme, ale z obalu vznikol odpad, ktorý musíme zlikvidovať.

Odpad delíme na:

papier – škatule, knihy, časopisy, zošity

sklo – porcelán, poháre, fľaše

bioodpad – čaj, zvyšky z ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny

priemyselný

poľnohospodársky

rádioaktívny

ostatný – plechy, lieky, staré farby, batérie, pneumatiky, papier potiahnutý fóliou z alobalu, motorový olej.

Skôr, ako sa odpadu zbavíme, mali by sme ho pretriediť, zvlášť papier, sklo, plasty, kov, nebezpečný odpad, elektronický odpad a pod. Občania v našej obci už niekoľko rokov separujú odpad.  Obec prostredníctvom firmy Združenie HONT, s.r.o. Dudince, ktorej je spoločníkom, zabezpečuje vývoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, ako aj odvoz separovaného odpadu plastov.  Obec má vo výpožičke kontajnery na sklo zelenej farby, ktoré sú v obci rozmiestnené nasledovne:

2 ks pri predajni samoobsluhy COOP Jednota  

1 ks pri bytovkách

1 ks pri autobusovej zastávke v bývalých Opatových Moravciach  

1 ks na ul. Opatovskej

    

Zber obsahu kontajnerov je uskutočňovaný 4 x do roka, resp. podľa potreby pri skoršom naplnení.

Zber a odvoz papiera a elektronického šrotu si obec zabezpečuje sama. 

Obec si sama zabezpečuje aj čistenie odpadových vôd. V obci je vybudovaná čistička odpadových vôd a kanalizačná sieť na 90%.

Obec Hontianske Moravce má prijaté všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch, ktorým je občan, každá fyzická a právnická osoba so sídlom na území obce povinní sa riadiť. ( pozri  VZN č. 3/2001 o odpadoch).