Plán lesnej hospodárskej činnosti na lesných pozemkoch Obce Hontianske Moravce na rok 2014

Plán lesnej hospodárskej činnosti na lesných pozemkoch

obce Hontianske Moravce- na rok 2014

 

 

Príprava plôch na obnovu lesa

            V poraste č.1029 bude potrebné uhodiť haluzinu na ploche cca 1,0ha po ťažbe v roku 2013. Navrhujem to zrealizovať súčasne počas samovýroby palivového dreva- haluziny, takže náklady na túto činnosť nevzniknú, čoby sa malo zohľadniť v cene takto vyrobeného palivového dreva.

 

Umelá obnova lesa

            V poraste č. 1029 navrhujem zalesniť nezmladené miesta po minuloročnej ťažbe, v tomto roku na ploche cca 0,20 ha- 1500 ks sadeníc duba zimného. Zalesňovanie  bude potrebné vykonať na vytipovaných miestach v hlúčikoch a to podľa klimatických hlavne vlahových podmienok v jarných alebo jesenných mesiacoch. Predpokladané náklady na zalesňovanie vrátane nákupu sadeníc : 1500ks x 0,34 eur/ks = 510 eur

 

Ochrana mladých lesných porastov proti burine ,nežiaducim drevinám a zveri

            Túto činnosť bude potrebné vykonať v poraste č. 1029 na ploche 1,20 ha podľa vývoja nežiadúcej vegetácie na časti aj dva krát ročne, celková plocha v tom prípade by bola cca 1,60 ha . Na niektorých miestach v rámci tejto činnosti bude potrebné vysekávať aj agát a kroviny. Predpokladané náklady na ochranu proti burine : 1,60 ha x 120 eur /ha = 192 eur

V tom istom poraste navrhujem aj ochranu vysadených stromčekov proti odhryzu zverov na ploche cca 0,30 ha. Predpokladané náklady na ochranu proti zveri náterom repelentnou látkou : 0,30 ha x100 eur/ha = 30 eur

 

Ostatné činnosti

 • Údržba približovacej cesty v porastoch 1029, 1031, 1032, ktorá je v zhoršenom stave po minuloročnej ťažbe navrhujem na ochranu proti vymývaniu vodou založiť aspoň 3 ks odrážok
 • Vyznačovanie hraníc porastov
 • Vyznačovanie zistenej kalamity a taktiež meranie jej objemu

Ťažba drevnej hmoty

            Na vývoznom mieste v poraste č.1029 zostalo po ťažbe z roku 2013 30 m3 drevnej hmoty hrúbia

 

Návrh ťažby na rok 2014

Porast

listnaté –m3

ihličnaté-m3

spolu-m3

poznámka

1029

25

-

25

dokončenie obnovnej ťažby z 2013- výber

1029

60

-

60

spracovanie vývratov a suchárov

1032

10

-

10

spracovanie vývratov

1028

5

-

5

spracovanie suchárov

1027

5

-

5

spracovanie suchárov

1034- 2. por. sk

10

10

20

prebierka – výchovný zásah

Spolu

115

10

125

 

 

            Podľa takto naplánovanej ťažby spolu so zásobou na vývoznom mieste z minulého roka je možnosť predať v tomto roku 155 m3 drevnej hmoty hrúbia tj.cca 250 prm – hrúbia paliva ( prípadne vlákniny). Okrem toho bude potrebné v porastoch kde je plánovaná ťažba a taktiež aj po spomínanej minuloročnej ťažbe spracovať haluzinu- nehrúbie v objeme cca 50 prm.

            V roku 2014 je navrhovaná ťažba nižšia ako vychádza podľa platného LHP a zistenej lesnej hospodárskej evidencie. Takto vybilancovaný ročný etát je 250 m3 za rok . V tomto roku sme sa zamerali na dokončenie spracovania zistenej kalamity  a v menšej miere aj na výchovnú ťažbu 30 ročného porastu, kde je to dôležité z hľadiska kvality a stability porastu do budúcnosti. Z uvedeného je jasné, že ide o náročnejšiu ťažbu kde nejde o získanie čo najvyššieho výnosu ale jej zámerom je aby porasty boli v prvom rade zdravé a stabilné.

 

Predpokladané príjmy a náklady v lesohospodárskej činnosti na rok 2014

 

Predpokladané príjmy:

 • Predaj palivového dreva občanom obce 250 prm x22 eur/prm =        5500 eur
 • Predaj palivového dreva občanom mimo Obce Hontianske Moravce

( v prípade, ak nebude dostatočný záujem z Obce Hontianske Moravce- predaj mimo Obce Hontianske Moravce) 30eur/prm

 

Spolu predpokladané príjmy : 5500 eur

 

Predpokladané náklady :

 • Výroba palivového dreva – metrovice 250 prm x 16 eur/prm=            4000 eur
 • Umelá obnova lesa – zalesňovanie                                                      510 eur
 • Ochrana mladých lesných porastov proti burine                                  192 eur
 • Ochrana mladých lesných porastov proti zveri                                      30 eur
 • Údržba cesty v lesných porastoch 1029,1031,1032                            200 eur
 • Činnosť odborného lesného hospodára                                              300 eur
 • Vyznačovanie ťažby                                                                           40 eur

 

                  Spolu predpokladané náklady : 5272 eur

 

 

V Hontianskych Moravciach 27.2.2014

Zostavil Ing. Jozef Segeč OLH