Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce

     S výstavbou Strediska Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce sa začalo v roku 1996 a jeho pôvodný názov bol  Domov  – Penzión pre dôchodcov. Investorom a vlastníkom stavby je Obec Hontianske Moravce. Na výstavbe sa finančne podieľala aj Evanjelická DIAKONIA ECAV        na Slovensku a Evanjelický cirkevný zbor v Hontianskych Moravciach a sponzorskými darmi aj široká verejnosť. Výstavbu sprevádzali rôzne ťažkosti ale nakoniec sa dielo podarilo dokončiť.

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce bolo  25. januára 2003 slávnostne otvorené a posvätené.  Hlavnou ideou všetkých, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zariadenia bolo vytvoriť pre seniorov miesto, kde môžu stráviť pokojnú jeseň svojho života.

     Toto zariadenie prešlo rôznymi zmenami a tak ako sa menila legislatíva, menili sa aj poskytované služby. V súčasnosti poskytuje služby na základe zákona 448/2008 a to:

  • zariadenie pre seniorov § 35
  • domov sociálnych služieb § 38

Tieto služby sú poskytované pobytovou formou s celoročným pobytom.

Stredisko Evanjelickej DIAKONE Hontianske Moravce má kapacitu 34 klientov a služby klientom poskytuje všetkým seniorom, ktorí o túto službu požiadajú a splnia podmienky pre prijatie do zariadenia. Klienti bývajú v garsónkach, jedno a dvojizbových bytoch so samostatným kuchynským kútikom a vlastnou kúpeľňou a toaletou. Zariadenie má vlastnú kuchyňu, kde sa pripravuje celodenná strava.

     O klientov je postarané prostredníctvom kvalifikovaného personálu, ktorý tvorí 15 zamestnancov: riaditeľka, sociálna pracovníčka, zdravotná sestra, 7 opatrovateliek, 3 kuchárky a 2 upratovačky.

      Sociálna práca sa vykonáva najmä formou spoločných aktivít či už pri zhotovovaní drobných ozdôb, spoločných cvičení, spoločných posedení a rozhovorov. Pri ležiacich klientoch sa vykonáva individuálna sociálna práca formou rozhovorov a aktivít v súkromí bytu. Veľmi dobrá spolupráca pri spoločenských akciách je so Základnou školou s materskou školou v Hontianskych Moravciach.

      V zdravotníckej oblasti sa okrem ambulancie obvodného lekára pravidelne vykonávajú aj ambulancie neurológa, psychiatra a urológa. Tieto činnosti si  vyžiadali rozšíriť priestory pre poskytovanie zdravotníckych služieb, čím sa zlepšila celková kvalita poskytovaných služieb.

V zariadení je zabezpečená 24 hodinová starostlivosť.

Život v zariadení:

Okrem každodenných záležitostí a životných potrieb sa obyvatelia zaoberajú aj rôznymi záujmami , tvorivými dielňami, telesným cvičením pod odborným dozorom, niektorý sa aktívne zúčastňujú spoločenského života v obci, podľa možností a zdravotného stavu navštevujú kultúrne zariadenia, kúpeľnú rehabilitáciu v neďalekých termálnych kúpeľoch Dudince.  Klienti si založili vlastný spevokol OZVENA, ktorý so svojim repertoárom vystupuje na rôznych cirkevných ako aj celoobecných akciách O klientov je postarané celých 24 hodín. Veľkou výhodou a komfortom je, že každý klient býva v byte sám, alebo samozrejme manželský pár spolu. Majú možnosť si priniesť vlastný nábytok alebo zariadenie, s ktorým sú celoživotne zžití.

     Prevádzka zariadenia je zabezpečená prostredníctvom:

  • zmluvy s VÚC Banská Bystrica
  • zmluvy s Obcou Hontianske Moravce
  • platieb klientov

Kontaktné údaje o poskytovateľovi sociálnych služieb:

Adresa: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce

             Kostolná 292/28

             962 71   Hontianske Moravce

 

Tel: 045 5583998 – sociálna pracovníčka

       045 5583999 -  zdravotnícky úsek

       0902 294388 – riaditeľka

 

mail: sedriaditelka@stonline.sk

viac informácií na: www.sedhontianskemoravce.sk