VEREJNÉ OBSTARÁVANIE –

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

 

Verejný obstarávateľ:             Obec Hontianske Moravce
Sídlo:                                      Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce
Štatutárny zástupca:               Ing. Rudolf Gabryš, starosta obceObec Hontianske Moravce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

 

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

 

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Hontianske Moravce vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

 


Spoločná obecná úradovňa Krupina

 

Referent verejného obstarávania:

Ing. Norbert Kemp

e-mail: norbert.kemp@krupina.sk

t.č.: +421 905 755 890