DHZ

Dobrovoľné hasičské zbory v obciach sa organizovali nielen z dôvodu hasenia požiarov, ale hlavne vykonávaním prevencie pred nimi. Podľa historických zápisov sa dozvedáme, že po prvej svetovej vojne bol v obci Opatové Moravce ako aj Kostolné Moravce dobrovoľný hasičský zbor. Každý majiteľ domu musel mať poruke základné protipožiarne náradie: rebrík, háky, vedrá a sudy s vodou. Z novšej histórie vieme, že Miestna jednota požiarnej ochrany mala v roku 1964 v Hontianskych Moravciach 42 dobrovoľných členov. V súčasnosti má DHZ Hontianske Moravce 35 členov.      

VČS 2008

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

VČS 2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ocenení členovia

Na výročnej členskej schôdzi DHZ Hontianske Moravce 23. 2. 2008 po zhodnotení výročnej správy ocenil DHZ aj bývalých starších členov: pána Jozefa Konôpku, Vladimíra Baláža, st., Daniela Ľachkého, ktorým bol odovzdaný ďakovný list za vernosť a aktívny prístup v DHZ. Zástupca Okresného výboru DPO odovzdal dvom členom DHZ v Hont. Moravciach povýšenie z hodnosti nadzbormajster na hodnosť mladší technik. Tými členmi sú Ján Brunauer a Vladimír Ľachký st.