Zverejnenie dodatku č. 2 k Zmluve o NFP k Zbernému dvoru Hont. Moravce

16.11.2017 11:20

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP k Zbernému dvoru Hont. Moravce bol dňa 16.11.2017 zverejnený Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a účinný je od 17.11.2017

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3200856&l=sk