Zverejnenie dodatku č. 1 k Zmluve o NFP k Zbernému dvoru Hont. Moravce

28.06.2017 11:17

 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/25  bol dňa 26.06.2017 zverejnený Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a  účinný je od 23.06.2017.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2992170&l=sk