Zápis do prvého ročníka

16.03.2023 09:17

Zápis do 1. ročníka

 

Zápis do 1. ročníka sa bude konať dňa 19. apríla 2023 od 9.00 hod. do 15.00 hod. v novej budove ZŠ.

Zápis je určený pre deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017.

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia šiesty rok veku (aj tí, ktorí chcú odklad povinnej školskej dochádzky), ako aj detí, ktorým už bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Vzhľadom k momentálnej situácií sa na zápise budú môcť zúčastniť zákonní zástupcovia spolu s deťmi, pre ktoré budú pripravené jednoduché úlohy.

Zapísať svoje dieťaťa do 1. ročníka môžete už dnes, prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke škloly: 

Elektronickú prihlášku nájdete na web. stránke školy

www.zssmshmoravce.edupage.org – ZŠ - Pre rodičov - Zápis prvákov – Elektronická prihláška

  • Prihláška musí byť vyplnená, vytlačená a podpísaná od oboch zákonných zástupcov (iba vtedy je platná)
  • Pri zápise detí do 1. ročníka by mali byť prítomní obaja zákonní zástupcovia. Ak to nie je možné, je potrebné priniesť čestné prehlásenie neprítomného rodiča so súhlasom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. K prihláške je vtedy  nutné vyplniť aj čestné prehlásenie od neprítomného rodiča, ktoré tiež nájdete na stránke školy

Čestné prehlásenie  na web. stránke školy:

www.zssmshmoravce.edupage.org – žiaci a rodičia – ZŠ- Zápis prvákov – Čestné prehlásenie

  • Okrem vyplnenej, vytlačenej a podpísanej príhlášky od oboch rodičov (ak jeden nie je prítomný, treba priložiť čestné prehlásenie – vyplnené a podpísané od neprítomného rodiča)  je nutné k zápisnému lístku priložiť aj  - poplatok 15  eur  (na zakúpenie písaniek s predtlačou potrebných pre žiakov 1. ročníka) a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
  • Rodičia na zápise predložia: - občiansky preukaz

                                                             -  rodný list dieťaťa (poprosíme prefotiť)

  • Všetky deti musia byť zapísané do prvého ročníka. Ak ide o dieťa, ktoré už vopred vieme, že by malo mať odklad od povinnej školskej dochádzky, len ešte nemá všetky potrebné vyšetrenia, rodič vyplní aj žiadosť o odklad.

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky  na web. stránke školy:

www.zssmshmoravce.edupage.org – žiaci a rodičia – ZŠ- Zápis prvákov – Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.

 

V prípade nejasností kontaktujte: RŠ, Mgr. Michaelu Jelokovú (0908 469 788)

                                                     

Ďakujeme za spoluprácu!