Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 11.12.2013

17.12.2013 18:41

Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2013.pdf (1631345)