VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

25.10.2021 11:28

VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 2021-converted (1).pdf (237439)