VZN č. 2/2008 O miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

02.01.2009 18:15

2 2008.pdf (62,8 kB)