VZN 5/2019 a miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

27.06.2019 13:55

VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 52019.doc (114176)