Vykurovacia sezóna - usmernenie

12.11.2014 13:16

Používanie palivových spotrebičov

vo vykurovacom období

 

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti.

 

Veľa požiarov tvoria požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne. Je to dôsledok absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Termíny kontroly a čistenia komínov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 a to nasledovne:

 

  1. ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov a komína s vložkou raz za 12 mesiacov.
  2. ak je na komín pripojený spotrebič na tuhé palivo, tak sa kontrola a čistenie vykonáva raz za 4 mesiace.

 

Najčastejšie príčiny vzniknutých požiarov sú zlý technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.

V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. Spotrebiče by sa mali používať podľa návodu alebo podľa pokynov uvedených vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínu a dymovodu.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby palivové spotrebiče, dymovody a komíny boli správne zapojené, udržiavané a konštrukčne i funkčne bezpečné. Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, oddelenie požiarnej prevencie, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 

V okrese Krupina už máme svojho kominára - pána Jozefa Brodnianskeho, ktorý zabezpečí: 

  • čistenie komínov, dymovodov a spotrebičov palív
  • revízie, kolaudácie a kontroly komínov
  • montáž, vložkovanie a opravy komínov