Výberové konanie

10.04.2024 11:46

VÝBEROVÉ KONANIE na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  do Spojenej školy, Kostolná 18, Hontianske Moravce

 Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie: ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ S MATURITOU  ekonomického smeru

Dĺžka praxe: prax minimálne 3 roky (nie je podmienkou)

Nástupný plat : podľa základnej stupnici plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Nástup v mesiaci august.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 žiadosť,

 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 profesijný štruktúrovaný životopis,

   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, bezúhonnosť,

 prax v riadiacej práci zariadenia spoločného stravovania vítaná,

 zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania,

 znalosť vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania a ďalších príslušných právnych predpisov v oblasti vedenia a financovania školskej jedálne,

 ovládanie práce s PC na úrovni základného kancelárskeho balíka,

 organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita .

V prípade záujmu doručte svoje žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a Vašim súhlasom na spracovanie, správu a archiváciu osobných údajov uvedených v životopise, v zmysle zákona č. 18/20218 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov doručte osobne alebo poštou na adresu: Spojená škola, Kostolná 18, 96271 Hontianske Moravce alebo na mail: riaditelzshm@gmail.com alebo osobne u RŠ

 Ukončenie podávania žiadostí: 31.5.2024 do  12:00 hod.

Na pracovný pohovor budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci požiadavky a kritériá.