Výberové konanie - riaditeľ Spojenej školy Hontianske Moravce

04.01.2024 08:00

ZRIAĎOVATEĽ – OBEC Hontianske Moravce

_______________________________________________________________

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

 

Spojenej školy, Kostolná 18, Hontianske Moravce

                                                   (samostatný právny subjekt)       

 

s nástupom od 01. marca 2024

 

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady:
 1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 3. dosiahnutie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.  

 

 1. Iné kritériá a požiadavky:

 

 1. osobnostné a morálne predpoklady,
 2. občianska bezúhonnosť,
 3. zdravotná spôsobilosť,
 4. spôsobilosť používať  štátny slovenský jazyk v úradnom styku slovom a písmom,
 5. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 6. znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školstva,
 7. znalosť práce s PC  (WORD, Excel, internet, e-mail),
 8. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 9. flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

 

 

 

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o vzdelaní (vrátane jazykového),
 3. potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi,
 4. štruktúrovaný profesijný životopis,
 5. písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 6. výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 7. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 

Prihlášku do výberového konania doručte do 31. januára 2024 do 14.00 hod.  na adresu:

Obecný úrad, Hontianska 255, 962 71 Hontianske Moravce .

 

Obálku označte heslom „ VK na funkciu riaditeľa Spojenej školy – neotvárať“.

 

Zriaďovateľ – vyhlasovateľ výberového konania určí termín a miesto výberového konania. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ďalšie požadované predpoklady vyhláseného výberového konania, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho konaním.

 

 

 

V Hontianskych Moravciach, 27.12.2023

 

 

 

                                                                                                                                 Dalibor Tesársky

                                                                                                                                    starosta obce