Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hontianske Moravce č. 7/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce

23.12.2019 11:32

VZN škola2020 (2).doc (53248)