Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hontianske Moravce č. 1/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce

14.03.2019 09:12

VZN škola2019 (1).doc (51712)