Voľba hlavného kontrolóra

31.03.2021 09:34

Voľba hlavného kontrolóra Obce Hontianske Moravce

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Moravciach v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach č. 4/2021 zo dňa 26.03.2021

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Hontianske Moravce na úväzok 0,15

a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 13. mája 2021.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce odovzdá osobne, alebo zašle poštou písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce, t.j. 30.04.2021 do 15:00 hod. na adresu Obecného úradu v Hontianskych Moravciach, Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce v zalepenej obálke s označením

„Voľba hlavného kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ“.

Od uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra sa vyžaduje:

1.  Kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.

2.  Iné predpoklady: prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť.

Písomná prihláška uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce musí obsahovať:

- osobné údaje kandidáta: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a kontaktný údaj,

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

- profesijný životopis.

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach na pracovnom stretnutí dňa 06.05.2021 na obecnom úrade v Hontianskych Moravciach. O výsledku splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra poslanci Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá bude predložená na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2021  ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne

doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorý z prítomných poslancov obecného zastupiteľstva pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na obecné zastupiteľstvo a bude mať právo vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2021 v maximálnej dĺžke 5 minút  v rámci programu riadneho rokovania obecného zastupiteľstva, a to v bode programu „Voľba hlavného kontrolóra obce“.

Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.

V Hontianskych Moravciach 31.03.2021                                         Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                starosta obce