Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014 - 2020 "Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti"

05.02.2016 11:43

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám oznamuje, že na webovom sídle ministerstva životného prostredia pod linkom:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/strategia-miestneho-rozvoja-v-regione-zlatej-cesty-2014-2020-nasa-minu

je zverejnené oznámenie o Strategickom dokumente, do ktorého si môžete nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy a kópie. Konzultácie k SD budú dňa 11.2.2016 o 9:00 hod. v budove Obecného úradu obce Prenčov, kancelária OZ Zlatá cesta.