Stanovisko starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce k Petícii na zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce

19.12.2016 12:45
Stanovisko starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva obce Hontianske Moravce k Petícii na zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce 
V Hontianskych Moravciach, dňa 13.12.2016
Petičný výbor v zastúpení JUDr. Hana Chrienová

 

OTVORENÝ LIST.

Vážená JUDr. Hana Chrienová
 
Dňa 23.11.2016 sme dostali od Vás list, o vyjadrenie sa k predloženej petícii.V liste opisujete, kedy a ako sme sa stretli spolu s petičným výborom, a aj to ako sme sa na obecnom zastupitel'stve zaoberali Vašou petíciou. Takže k tomu sa nemusíme vracať. Dňa 7.11.2016 bolo zvolané obecné Zastupitel'stvo obce Hontianske Moravce, ktorého jeden z bodov programu bolo aj prejednanie predloženej petície. Na tomto zasadnutí prebehla konštruktívna diskusia s občanmi hlavne z Opatovskej ulice. Veci boli pragmaticky vysvetlené, že realizáciou zberného dvora vôbec nejde o ohrozenie majetku a zdravia obyvatel'ov obce, ako to bolo v petícii prezentované - teda nepravdy a klamstvá. Po skončení diskusie obecné zastupitel'stvo jednomyseľne prijalo nasledovné uznesenie:
"Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú petíciu ohľadom vybudovania" zberného dvora Hontianske Moravce". Týmto obec Hontianske Moravce zastúpenú obecným zastupitel'stvom a starostom obce považuje celú záležitosť ohľadom predloženej petície za vyriešenú a ukončenú.
Vysvetlenie:
Na pracovnej porade obecného zastupiteľstva keď sme prejednávali možnosť vybudovania z euro fondov zberný dvor, sme sa veľmi podrobne zaoberali životným prostredím a či realizácia predmetného projektu nezaťaží Opatovskú ulicu a život ľudí, ktorí na tejto ulici bývajú. Po podrobnej diskusii všetci poslanci obecného zastupitel'stva prišli k názoru, že jeho realizácia v žiadnom prípade nemôže ohrozovať majetok a zdravie obyvatel'ov obce, ani obyvatel'ov konkrétne Opatovskej ulice. Jedná sa o prevádzkovanie malej stavebnej techniky, podobnú v obci máme a zabezpečujeme ňou služby občanom už 25 rokov. Podl'a Vašej filozofie v liste, ktorý bol súčasťou petície, už nebudeme môcť vstúpiť nákladným vozidlom AVIA do Opatovskej ulice, nakoľko napr. dovoz dreva, kameňa alebo ďalšieho materiálu a služieb na Opatovskej ulici predstavuje priam hrozbu pre jej obyvatel'ov. Taktiež nebudeme môcť obyvatel'om predmetnej ulice vykonávať žiadne drobné stavebné úpravy, výkopy, nakoľko podľa Vašej petície vstup kolesového nakladača UNC predstavuje ďalšiu hrozbu pre jej obyvatel'ov. Vaša petícia je klamlivá, zavádzajúca a nepravdivá. Dokonca má niektoré prvky šírenia poplašnej správy. Celá petícia bola založená na tom, že : " ... jedna baba povedala ... " a každý ďalší si k nej pridal svoj "hrôzostrašný názor", Keď ste sa dozvedeli ... od jednej baby ..., že budú ohrozené Vaše životy a majetky, namiesto toho, aby ste nám to prišli na obecný úrad povedať, že máte obavy ohl'adom realizácie projektu o svoj majetok či život, vynaložili ste enormnú námahu na spísanie petície proti vybudovaniu tohto zberného dvora. Zároveň Vám oznamujem, že o obci Hontianske Moravce budú rozhodovať len občania obce Hontianske Moravce a tí občania, ktorí na jej území vlastnia nehnutel'nosť a nie I'udia z Bratislavy, Rimavskej Soboty, Nitry, Sabinova, Bernolákova, Michaloviec atď., ktorí sa podpísali pod petíciu a možno ani nevedia kde sa Hontianske Moravce nachádzajú, i keď podl'a petičného zákona sa môžu zapojiť do petície všetci občania Slovenska.
Vážená JUDr. Hana Chrienová,
na konci Opatovskej ulice má obec Hontianske Moravce pozemok, na ktorý obyvatelia
z obce, ale aj cudzí občania vyvážajú stavebný odpad po rekonštrukciách svojich domov, staré základové kamene, dokonca aj tuhý komunálny odpad. Túto čiernu skládku sme na náklady obce už niekol'ko krát vyčistili a poprosili občanov z Opatovskej ulice, že ak budú vidieť niekoho nosiť a vyvážať odpad na tento pozemok, aby nám to nahlásili. Do dnešného dňa nikto nič nevidel a nakoniec ich to asi ani netrápilo. Keď už bola situácia neúnosná pristúpili sme k tomu, že sme pred pozemok osadili tabul'u so zákazom sypania odpadu pod hrozbou pokuty a pozemok sme uzavreli reťazou. Pozemok sme plánovali vyčistiť, ale na všetko sú potrebné finančné prostriedky a museli sme riešiť súrnejšie veci, ako napríklad prekopanie odtokového kanála za domami na Opatovskej ulici, na zabráneniu povodní. Realizáciou tohto projektu zberného dvora sa odstráni čierna skládka, ekologická záťaž Opatovskej ulice a zrealizuje sa ekologicky nezávadne oplotená plocha so zeleným trávnikom. Po oplotení pozemku už nebudú prechádzať traktory s ťažkými mechanizmami na pril'ahlé polia, ktoré keď využívali túto ulicu, triasli sa okná. Budú si musieť nájsť iný prístup na polia. Zároveň Vás ubezpečujem, že cesta na Opatovskej ulici je dobre vybudované, nie je však určená pre ťažké mechanizmy. Po rekonštrukcii cesty so súhlasom dopravného inšpektorátu sme na začiatku ulice umiestnili dopravnú značku zákaz vstupu nákladnej dopravy, okrem zásobovania. Treba si ju len všimnúť.Poslanci obecného zastupitel'stva a starosta obce boli zvolení občanmi obce a ubezpečujem Vás, že ich a aj mojím záujmom je, aby sa naša obec rozvíjala a aby sa tu občanom dobre žilo. Hodnota majetku občanov sa v obci zvyšuje, alebo znižuje podl'a toho, aké sú v danej obci zabezpečené služby. Nepoznám žiadnu obec s vel'kosťou 900 obyvatel'ov ( od počtu obyvatel'ov sa odvádza aj ekonomika obce), kde majú plno organizované školstvo, materskú školu 1 stupňa a materskú školu 2 stupňa, základnú umeleckú školu, všeobecného lekára, zubného lekára, terénnu sociálnu službu, opatrovatel'skú službu, dom sociálnych služieb a všetky inžinierske siete. Za posledných 18 rokov sa v našej obci vybudovalo 130 bytov, športové ihriská pre deti aj dospelých. V súčasnosti sa v obci podarilo obnoviť služby lekárne, čo je však v mestách samozrejmé, ale nie v malej obci. Takže toto všetko sa počíta, či sa aj Váš majetok zhodnocuje, alebo znehodnocuje. Som rád, že do obce prichádzajú aj mladí ľudia s deťmi a kupujú si staršie domy, ktoré rekonštruujú. Tieto mladé rodiny z Detvy, Krupiny, Lišova a pod. sa mohli rozhodnúť pre kúpu domu aj niekde inde, ale rozhodli sa pre Hontianske Moravce aj preto, že na území obce fungujú vyššie uvedené služby, medzi ktoré bude patriť aj zberný dvor.
Vážená JUDr. Hana Chrienová,
záverom Vám chcem povedať, že som úmyselne v tomto liste necitoval žiadne paragrafy, lebo budúcnost tejto obce nestojí len na paragrafoch, ale vzájomných vzťahoch. Zároveň Vás ja ako starosta obce a všetci poslanci obecného zastupitel'stva ubezpečujem, že realizáciou projektu zberného dvora nedôjde ani k najmenšej ujme obyvatel'ov obce Hontianske Moravce, ani obyvatel'ov Opatovskej ulice.
 
Ing. Rudolf Gabryš
starosta obce Hontianske Moravce
 
 
poslanci obecného zastupitel'stva obce Hontianske Moravce :
Ján Melicherčík,   MUDr. Jaroslav Jenčo,   Bc. Martin Hámorský, Ján Brunauer,   Ľuboš Kabát, Peter Jankov, Peter Vadovič 
Prílohy:
1. fotodokumentácia drobnej mechanizácie a projektu
2. fotografie čiernej skládky, ktorá bude odstránená

 
 


 
 

 

Stanovisko  hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce k Petícii na zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce 
Ing. Milan Blahút hlavný kontrolór obce Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
JUDr. Hana Chrienová
 
Vec: Stanovisko k opätovnej sťažnosti
Dňa 25.11.2016 mi bola doručená opätovná sťažnosť na postup starostu obce a obecného zastupiteľstva pri vybavovaní petície.Na základe výzvy Ministerstva ŽP SR rozhodlo sa obecné zastupitel'stvo a starosta obce pre zriadenie zberného dvora v katastri obce mimo lokality Opatovská ulica. Zberný dvor má byť zriadený na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce v záujme zabrániť vzniku nelegálnych skládok odpadov. Na základe tohto rozhodnutia bola vypracovaná projektová dokumentácia autorizovaným projektantom. Na pracovnej porade Obecného zastupitel'stva konanej dňa 20.5.2016 sa rozhodlo o realizácii predmetného projektu. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.5.2016 bola realizácia projektu schválená. Dňa 24.5.2016 boli plánované stavebné úpravy ohlásené Stavebnému úradu v Krupine (nepodlieha povinnosti na prevedenie stavebného konania). CHKO Štiavnické vrchy vydala svoje súhlasné stanovisko 23.5.2016. Okresný úrad Krupina odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 18.7.2016 vydal súhlasné stanovisko v zmysle zákona 24/2006 Zb. Pretože, boli splnené všetky podmienky výzvy tak ako boli stanovené, MŽP súhlasilo s výstavbou a poskytnutím nenávratného fmančného príspevku na stavbu. Pri prejednávaní projektu poslanci došli k záveru, že tento nemôže v žiadnom prípade ohrozovať majetok a zdravie. Jedná sa o zhromažďovanie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu ( konáre z orezaných stromov ) v množstve 42 ton ročne a drobného stavebného odpadu 30 ton ročne. Spracovanie odpadov bude občasné, podľa situácie v nahromadení odpadov. Zriadenie zberného dvora nezhorší dopravnú situáciu na Opatovskej ulici, pretože odpad bude dopravovaný nízkotonážnym nákladným vozidlom príležitostne. Nie je predpoklad, že pri zhromažďovaní a spracovaní týchto druhov odpadov bude zvýšený výskyt škodcov. 
Vzhľadom k uvedenému nie je predpoklad, že realizáciou predmetnej akcie bude ohrozený majetok a zdravie občanov obce Hontianske Moravce, považujem petíciu za neopodstatnenú.
S pozdravom
Ing. Milan Blahút
hlavný kontrolór obce Hontianske Moravce
V Hontianskych Moravciach 15.12.2016