Pozvánka zastupiteľstvo

22.09.2017 14:09

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 26.09.2017 (utorok) o 16:15 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

 

1.      Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.      Voľba overovateľov zápisnice.

3.      Voľba návrhovej komisie.

4.      Určenie zapisovateľa.

5.      Schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične.

6.      Návrh VZN č. 1/2017 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi pre občanov.

7.      Rôzne.

8.      Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 20.09.2017

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                          starosta obce