Pozvánka obecné zastupiteľstvo

21.10.2019 08:41

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR

 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 24.10.2019 (štvrtok) o 16.15 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2. Voľba overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Určenie zapisovateľa.

5. Schválenie VZN č. 6/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

6. Schválenie kúpy rodinného domu podľa znaleckého posudku.

7. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska pri bytovkách.

8. Rôzne.

9. Záver