Pozvánka obecné zastupiteľstvo

01.03.2019 12:35
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
dňa 04.03.2019 (pondelok) o 16:30 hod. v ZŠ s MŠ Hontianske Moravce.
Návrh programu zasadnutia:
  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2019.
  6. Schválenie rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2019.
  7. Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce.
  8. Rôzne.
  9. Záver
V Hontianskych Moravciach dňa 25.02.2019
 
                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš
                                                                                                                           starosta obce