Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

26.10.2018 14:59

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 29.10.2018 (pondelok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce.
  6. Schválenie prefinancovania chodníka.
  7. Schválenie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
  8. Rôzne.
  9. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 23.10.2018

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                          starosta obce