Pozvánka obecné zastupiteľstvo

13.08.2018 11:21

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 16.08.2018 (štvrtok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Schválenie VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 6. Schválenie VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce.
 7. Schválenie výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2018-2022.
 8. Schválenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2018-2022.
 9. Schválenie volebného obvodu do komunálnych volieb.
 10. Rôzne
 11. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 31.07.2018

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                          starosta obce