Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

05.03.2018 08:57

Starosta Obce Hontianske Moravce

Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a)zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 08.03.2018 (štvrtok) o 16.15 hod.

v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.Voľba overovateľov zápisnice.

3.Voľba návrhovej komisie.

4.Určenie zapisovateľa.

5.Schválenie kúpnej zmluvy s Poľnohospodárskym družstvom Hontianske Moravce.

6.Schválenie kúpy prídavného zariadenia pre šmykom riadený nakladač Bobcat.

7. Schválenie spoluúčasti k žiadosti

o poskytnutie dotácie pre projekt Požiarna zbrojnica, rekonštrukcia.

8. Rôzne

9. Záver

    Ing. Rudolf Gabryš