Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

17.06.2024 14:07


Pozvánka na obecné zastupiteľstvo


Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 


dňa 19.06.2024 (streda) o 16:30 hod. v Spojenej škole Hontianske Moravce


Návrh programu zasadnutia:


1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2. Voľba overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Určenie zapisovateľa.

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2023.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2024.

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2023.

8. Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2023.

9. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2024.

10. Rôzne.

11. Záver
V Hontianskych Moravciach dňa 17.06.2024


Dalibor Tesársky

  starosta obce