Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

11.03.2024 11:23

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 14.03.2024 (štvrtok) o 16:15 hod. v budove spojenej školy.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Informovanie o pripravovaných a schválených projektov.
  6. Schválenie ceny za predaj palivového dreva.
  7. Schválenie opravy miestneho rozhlasu.
  8. Rôzne
  9. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 06.03.2024

 

                                                                                                                      Dalibor Tesársky

                                                                                                                      starosta obce