Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

11.12.2023 10:40

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 13.12.2023 (streda) o 16:15 hod. v Spojenej škole Hontianske Moravce.

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce.
 7. Schválenie VZN č. 6/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 8. Schválenie VZN č. 7/2023 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách.
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2024.
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2024.
 11. Návrh zmeny  rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2023.
 12. Schválenie rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2024.
 13. Rôzne
 14. Záver

 

 

 

V Hontianskych Moravciach dňa 04.12.2023

 

                                                                                                                     Dalibor Tesársky

                                                                                                                         starosta obce