Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

02.10.2023 07:18

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 04.10.2023 (streda) o 16:15 hod. v Základnej škole Hontianske Moravce

 

Návrh programu zasadnutia:

 

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie spoluúčasti pre projekt Modernizácia Spojenej školy Hontianske Moravce.
  6. Rôzne.
  7. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 27.09.2023

 

                                                                                                                     Dalibor Tesársky

                                                                                                                        starosta obce