Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

17.07.2023 09:53

Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 19.07.2023 (streda) o 16:15 hod. v Základnej škole Hontianske Moravce

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Zrušenie ZŠ s MŠ Hontianske Moravce a školských zariadení v jej pôsobnosti.
 6. Schválenie VZN č. 3/2023, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce.
 7. Schválenie VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce.
 8. Schválenie VZN č. 5/2023 o určení školských obvodov Spojenej školy, Kostolná 18, Hontianske Moravce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hontianske Moravce.
 9. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2023.
 10. Schválenie predaja osobného automobilu.
 11. Rôzne.
 12. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 11.07.2023