Pozvánka obecné zastupiteľstvo

22.12.2017 13:34

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 28.12.2017 (štvrtok) o 16:15 hod. v obecnom úrade Hont. Moravce.

Návrh programu zasadnutia:

 

1.      Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.      Voľba overovateľov zápisnice.

3.      Voľba návrhovej komisie.

4.      Určenie zapisovateľa.

5.      Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2018.

6.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018.

7.      Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2017.

8.      Schválenie rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2018.

9.      Schválenie VZN 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce.

10.  Rôzne.

11.  Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 18.12.2017

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce