Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

19.05.2023 10:15

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

 

dňa 23.05.2023 (utorok) o 16:15 hod. v Základnej škole Hontianske Moravce

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

 2. Voľba overovateľov zápisnice.

 3. Voľba návrhovej komisie.

 4. Určenie zapisovateľa.

 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022.

 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2022.

 7. Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2022.

 8. Schválenie použitia rezervného fondu.

 9. Schválenie použitia úveru na prefinancovanie osobného automobilu.

 10. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2023.

 11. Schválenie zníženia základného imania spoločnosti Združenie Hont s.r.o.

 12. Schválenie zámennej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

 13. Rôzne.

 14. Záver

 

V Hontianskych Moravciach dňa 17.05.2023

Dalibor Tesársky

  starosta obce