Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

03.03.2023 07:48

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 06.03.2023 (pondelok) o 16:15 hod. v budove základnej školy.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie predĺženia komunitného plánu.
  6. Schválenie zmeny prevádzky v materskej škole.
  7. Schválenie kúpy pozemku.
  8. Rôzne
  9. Záver

 

                                                                                                                      Dalibor Tesársky

                                                                                                                      starosta obce