Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

11.01.2023 15:03

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Dalibor Tesársky na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

dňa 13.01.2023 (piatok) o 16:15 hod. v budove základnej školy.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

 2. Voľba overovateľov zápisnice.

 3. Voľba návrhovej komisie.

 4. Určenie zapisovateľa.

 5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023.

 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prefinancovaniu úveru.

 7. Schválenie prefinancovania úveru z Prima banky.

 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2023.

 9. Schválenie rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2023.

 10.  Schválenie VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hontianske Moravce.

 11. Schválenie VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce.

 12. Rôzne

 13. Záver

 

 

Dalibor Tesársky

  starosta obce