Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

27.09.2022 11:30

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 29.09.2022 (štvrtok) o 16:15 hod. v kancelárií starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Schválenie prenájmu priestorov.
 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2022.
 7. Schválenie prevádzkovej doby v Materskej škôlke.
 8. Zrušenie zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
 9. Schválenie zmeny výšky úveru.
 10. Rôzne.
 11. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 19.09.2022

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce