Pozvánka obecné zastupiteľstvo

26.06.2022 14:15

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 28.06.2022 (utorok) o 16:15 hod. v kancelárií starostu obce.

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022.
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021.
 7. Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2021.
 8. Schválenie výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2022-2026.
 9. Schválenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026.
 10. Schválenie volebného obvodu do komunálnych volieb.
 11. Rôzne.
 12. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 16.06.2022

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce