Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

31.05.2022 08:37

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 02.06.2022 (štvrtok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie presunutia materskej škôlky do budovy základnej školy.
  6. Zriadenie kultúrno-spoločenského centra.
  7. Rôzne
  8. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 17.05.2022

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce