Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

11.03.2022 15:05

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods.

4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 15.03.2022 (utorok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.Voľba overovateľov zápisnice.

3.Voľba návrhovej komisie.

4.Určenie zapisovateľa.

5.Schválenie žiadosti na výstavbu chodníka

na ulici Hontianska.

6.Rôzne

7.Záver