Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

17.12.2021 10:33

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods.

4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.12.2021 (pondelok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

 1.  Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.  Voľba overovateľov zápisnice.

3.  Voľba návrhovej komisie.

4.  Určenie zapisovateľa.

5.  Správa hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2022.

6.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022.

7.  Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021.

8.  Schválenie rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2022.

9.  Rôzne

10.  Záver

V Hontianskych Moravciach 13.12.2021