Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

18.10.2021 14:15

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 21.10.2021 (štvrtok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Schválenie predaja pozemku pre p. Martu Beňovú.
 6. Schválenie kúpi pozemku do vlastníctva obce.
 7. Schválenie vypracovania znaleckého posudku na kúpu pozemku.
 8. Schválenie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2021.
 9. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2006 na Spoločný školský obvod v obci Hont. Moravce.
 10. Schválenie VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 11. Poverenie starostu rokovania s bankami na výstavbu 2. časti chodníka.
 12. Rôzne.
 13. Záver