Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

06.08.2021 15:33

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 10.08.2021 (utorok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce.
  6. Rôzne.
  7. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 02.08.2021

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce